Skip to main content

ΚΑΙΝΟΤΌΜΟΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ BLOCKCHAIN ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ

ΕΡΓΟ

Η τεχνολογία Blockchain είναι ένας νέος κλάδος σπουδών που δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί ευρέως στα προγράμματα σπουδών. Για το λόγο αυτό, το BlockWASTE θα αποτελέσει τη βάση για την έναρξη της κατάρτισης στην τεχνολογία Blockchain, αποδεικνύοντας, μέσω της εφαρμογής της στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, την εφαρμογή της στην κυκλική οικονομία.

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχουμε γίνει μάρτυρες μιας πολύ ραγδαίας αύξησης της ζήτησης πόρων, η οποία οφείλεται στις διαδικασίες εκβιομηχάνισης που λαμβάνουν χώρα στις αναδυόμενες οικονομίες και στη συνεχιζόμενη υψηλή χρήση πόρων στις ανεπτυγμένες χώρες. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των πρώτων υλών που εξάγονται, συλλέγονται και καταναλώνονται παγκοσμίως έχει αυξηθεί κατά 60% από το 1980.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αυξηθεί σε 8,6 δισεκατομμύρια ανθρώπους μέχρι το 2030 (7,6 σήμερα). Εκτός από την αύξηση του πληθυσμού, η διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης στις αναδυόμενες χώρες θα προκαλέσει αύξηση του πληθυσμού που ανήκει στη μεσαία τάξη των 3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, η οποία θα οδηγήσει σε υπερβολική αύξηση της κατανάλωσης πρώτων υλών και της παραγωγής αποβλήτων. Για τους λόγους αυτούς, η σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανάλωση πρώτων υλών, που αποτελεί τη βάση της γραμμικής οικονομίας, θα αποτελέσει ένα μη βιώσιμο μοντέλο για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Τα αστικά απόβλητα αποτελούν περίπου το 7 έως 10% των συνολικών αποβλήτων που παράγονται στην Ένωση. Εκτιμάται ότι η παγκόσμια κατανάλωση υλικών όπως η βιομάζα, τα ορυκτά καύσιμα, τα μέταλλα και τα ορυκτά θα διπλασιαστεί τα επόμενα σαράντα χρόνια και ότι η ετήσια παραγωγή αποβλήτων θα αυξηθεί κατά 70% έως το 2050. Ωστόσο, αυτή η ροή αποβλήτων είναι από τις πιο πολύπλοκες στη διαχείριση και η μορφή της διαχείρισής τους δίνει γενικά μια καλή ένδειξη της ποιότητας του συνολικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων μιας χώρας. Η ορθή διαχείριση των ΑΣΑ απαιτεί διαφάνεια και αξιοπιστία των πληροφοριών που επεξεργάζονται οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Η τεχνολογία blockchain γεννήθηκε για να υποστηρίξει και να λειτουργήσει ένα ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών, αλλά σήμερα, κάθε τομέας μπορεί να βρει πλεονεκτήματα αν εφαρμόσει σωστά αυτή την τεχνολογία, όπως ο ασφαλιστικός τομέας, η υγεία, οι μεταφορές και τα logistics, η βιομηχανία (διαχείριση αποβλήτων, ποιότητα προϊόντων, επαλήθευση διαδικασιών κ.λπ.) και πολλοί άλλοι, επειδή μπορεί να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τη διαχείριση της εταιρείας και να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Σήμερα, οι μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις του κόσμου επενδύουν σε έργα έρευνας και ανάπτυξης που βασίζονται στην τεχνολογία blockchain. Παράδειγμα αυτού είναι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες που προτρέπουν τις εταιρείες της χώρας να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει αυτή η τεχνολογία ή το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 340 εκατομμύρια ευρώ σε έργα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία blockchain μέχρι το τρέχον έτος 2020, ιδίως σε έργα που επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι κύριοι στόχοι θα είναι:

  • Έρευνα σχετικά με τα στερεά απόβλητα που παράγονται στις πόλεις και τον τρόπο διαχείρισής τους, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας βάσης πληροφοριών σχετικά με τις ορθές πρακτικές, για την επαναφορά των αποβλήτων στην αλυσίδα αξίας, προωθώντας την ιδέα των ευφυών κυκλικών πόλεων.
  • Προσδιορισμός των πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας Blockchain στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης αστικών αποβλήτων (ΑΣΑ).
  • Δημιουργία ενός σχεδίου μελέτης που θα επιτρέπει την κατάρτιση εκπαιδευτικών και επαγγελματιών των οργανισμών και των εταιρειών του τομέα, στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, της κυκλικής οικονομίας και της τεχνολογίας Blockchain.
  • Ανάπτυξη ενός διαδραστικού εργαλείου βασισμένου στην τεχνολογία Blockchain, το οποίο θα επιτρέψει να εφαρμοστεί στην πράξη ο τρόπος διαχείρισης των δεδομένων που λαμβάνονται από τα αστικά απόβλητα, οπτικοποιώντας έτσι τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα υλοποιούνται στην αλυσίδα μπλοκ και έχοντας τη δυνατότητα να αξιολογήσει διαφορετικές μορφές διαχείρισης.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ
logo-athens
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα)
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
logo-ctmarmol
Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (Ισπανία)
logo-saxion
Stichting Saxion (Κάτω Χώρες)
logo-tal-tech
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ταλίν (Εσθονία)
logo-FH
Fachhochschule Bielefeld (Γερμανία)
Close Menu